Minnesanteckningar
från Omställningsgruppens arbetsmöte 2/12 2010.


Närvarande: Gustaf Delin, Lars Wedén, Monika Marcolin, Björn Lindbergson, Gunnel Pettersson, Kerstin Lindgren.
Förhinder: Per Snöbohm

OG är nu en ideell förening med bankgirokonto. Medlemsavgiften är på 100 kr. Kommunbidrag kan nu eventuellt sökas, Kerstin tar reda på saken.

Minnesanteckningarna ok, läggs till handlingarna/hemsidan.

Lars berättar om seminariet ”Uthållig stadsbyggnad och trafik”. Bra föredragshållare men för kort om tid. Inga tjänstemän från kommunen deltog men några politiker. Dokumentation på gång. Idé om en uppföljning i form av medborgarmöte om spårtrafik med lokal koppling.Utskick ska ske till stadsbyggnadskontoret med
en sammanställning av seminariet.

Kommande seminarium om tillväxtekonomin, inbjudan ska ske innan jul. Föreläsare blir Anders Wijkman, Björn Forsberg, David Jonstad och Kevin Noon.


Marknadsföring bl a på SLU även CEMUS, Uppsala universitet och Stockholms universitet är lämpliga platser för annonsering. Kerstin berättar om tidningen Uppsalademokraten som eventuellt kan vara intresserade av att bevaka seminariet.

Björn/Gustaf arbetar på en ansökan till Leader/Upplandsbygd. Ansökan utgår från framtidsbilden ”Uthålliga Sigtuna” och den del som handlar om att säkerställa i första hand livsmedelsförsörjningen, en lokal självförsörjning, när tillgången på billig olja sinar. Ansökan ska finansiera en förstudie som resulterar i en mängd förslag till åtgärder som bidrar till kommunens basförsörjning. Förslagen utarbetas genom ett samarbete mellan kvalificerad expertis och potentiella genomförare. Utkast till ansökan delges arbetsgruppen för synpunkter. Ansvarig Björn.

Gustaf/Björn har skrivit och skickat ut en rapport till Leader/Upplandsbygds styrelsemöte 3 december. Bifogas nedan.

OG var med på julmarknaden, bra men dålig planering. SNF + OG ska planera tillsammans nästa år.

Lars tar upp kommande projektet ”Tankesmedja i uthållighetsfrågor”. Idén kom utifrån ett svar på medborgarförslaget ”Kommunala insatser mot klimathotet” från oktober 2007. Diskussion kring skissen på brev till politikerna. Lars verkställer. ’

Gustaf verkar för att realisera idén om att låta SRC träffa kommunpolitikerna och att informera om ”världens tillstånd”. Idén har tagits upp med Ander Wijkman SRC ska i så fall hålla ett anförande inför kommunfullmäktige inom de närmaste månaderna.

Monika och Björn planerar medborgarmöten med filmvisning + diskussion. Monika har träffat Urban Niklasson för filmvisning på Gröna Ladan och Forum. Björn ska till Sigtunastiftelsen för att diskutera filmvisning även där.

Vid pennan

Monika Marcolin

Bilaga: Rapport till Leader/Upplandsbygd


Utskriftsvänlig sida

Tillbaka till startsidan